Galileo’s Workshop

Galileo’s Workshop được lấy cảm hứng từ công trình nghiên cứu khoa học về việc các hành tinh xoay quanh mặt trời của nhà thiên văn học Galieo Galilei. Đây là nơi để trẻ tìm hiểu về khoa học, vât lý, và kỹ thuật.